Voor wie? 

 

Wij ondersteunen, onder andere, mensen die (tijdelijk) het financiële overzicht hebben verloren en streven naar een stabiele financiële situatie.

Beschermingsbewind is bedoeld voor o.a. mensen die door ziekte en/of stress (als gevolg van jaren lange strijd tegen schuldproblemen) hun financiële zaken (tijdelijk) niet meer kunnen of willen regelen en daarnaast niet de nodige begeleiding krijgen die zij daarvoor nodig hebben. Op deze groep richt BIS Diensten zich.

De aanpak van BIS Diensten voor mensen die zich in een problematische schuldsituatie bevinden, verloopt in drie fasen, zoals hieronder beschreven:

 

Fase 1: Stabilisatieproces:


  • Tijdens de eerste opstart fase worden de inkomsten en uitgaven, in overleg met onderbewindgestelde, in balans gebracht.
  • Wanneer het inkomen onder de bijstandsnorm zit of toeslagen ontbreken, neemt de bewindvoerder hier actie in.
  • Daarnaast worden alle schulden geïnventariseerd.

Fase 2: Schuldbeheer:


  • Wanneer alle schulden in kaart zijn gebracht, worden de (on)mogelijkheden met de klant besproken. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen een problematische schuldenlast en een niet problematische schuldenlast.
  • In het geval dat er geen problematische schuldenlast is, zal BIS Diensten in contact treden met alle schuldeisers om betalingsregelingen te treffen.
  • In het geval van een problematische schuldenlast dan zal BIS Diensten een aanvraag voor schuldhulpverlening of de WSNP (Wet Schuldsanering voor Natuurlijke Personen) indienen. Komt de onderbewindgestelde niet in aanmerking voor schuldhulpverlening of de WSNP, bijvoorbeeld door een uitsluitingstermijn, dan zal de bewindvoerder in overleg met de klant een plan van aanpak opstellen om de financiële situatie zo gestabiliseerd mogelijk te houden.

Fase 3: Zelfredzaamheid:

  • Na het oplossen van het schuldenprobleem, zal het uitstroomtraject in werking worden gesteld voor klanten die hiertoe in staat zijn.
  • Met dit uitstroomtraject wordt de zelfredzaamheid van de onderbewindgestelde vergroot.